сряда, 4 февруари 2009 г.

Резюме на дискусия посветена на промени в централните органи на власт

На откритата дискусия на 1 февруари 2009 г. в залата на “Славянска” 6 “Зелените” продължиха кампанията си за промяна на устройството на държавата. На темата от първата дискусия – НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ (РЕФЕРЕНДУМИ), „Зелените” предложиха тезите си за ясно разделение на властите, двукамарен парламент като баланс на различни интереси, необходимост от ясен и работещ закон за референдумите и от избирателен кодекс, който определя правилата за всички избори в държавата.

Бяха дадени конкретни и ясни предложения и по останалите въпроси:
• Устройство и правила за работа на законодателната власт
• Прозрачност на законодателната власт
• Обществена отговорност на народните представители
• Избори за Народно събрание - система, механизми и администрация
• Роля и участие на гражданите в законотворчеството
• Недостатъци и проблеми в сега съществуващата система и практика на законотворчество
• Ролята на президента. Необходима ли е тази институция и каква е нейната цел?
• Национални референдуми
• Местни референдуми по национални проекти.

В хода на дискусията присъстващите представители на неправителствени организации, политически партии и граждани в голямата си част подкрепиха идеите на “Зелените”, внасяйки своите корекции и предложения. Сред опасенията, изказани на дискусията, бяха неподготвеността на обществото да приеме модела на двукамарен парламент като алтернатива на досегашното парламентарно представителство. Обърна се внимание на съществуващия риск при настоящата обществена среда и законодателство прилагането на референдуми да бъде опорочено от частни, корпоративни и политически интереси. Дискутиращите бяха съгласни, че трябва да се върви към промяна на конституцията. Изказаха се различни мнения за механизма, по който това трябва да стане. Бяха дадени примери за действащи двукамарни парламенти в други държави и какви са техните принципи на представителност. Констатира се, че новият закон за референдумите в България практически лишава гражданите от възможността да се възползват от него – праг от 600 000 гласа; определяне на въпроса само от администрацията, твърде кратък срок за събиране на подписите – 20 дни. Дискутираха се избирателните системи и недостатъците на чисто мажоритарната и чисто пропорционалната система. По въпроса за президентската институция надделяха мненията, че засега тя е неефективна. “Зелените” изтъкнаха необходимостта от Общ избирателен кодекс и Постоянна изборна администрация, като дискутиращите приеха тезите им. Дискутиращите предложиха на “Зелените” да поискат и сваляне на прага за влизане в Народното събрание. “Зелените” представиха аргументирано идеята си за механизма за отзоваване на народни представители, както и за пряка законодателна инициатива на гражданите.

На срещата присъстваха представители на граждански и обществени организации, представители на политически партии – СДС, ДСБ и други, политици и дипломати. Кампанията се провежда съвместно с «Коалиция да остане природа в България».Следващи срещи – открити дискусии от кампанията “Да върнем държавата на гражданите”:


8 февруари 2009 г., тема: АДМИНИСТРАЦИЯ, ЕВРОФОНДОВЕ, ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА, Водещ: Петко Ковачев: 0888 420 453

15 февруари 2009 г., тема: МЕСТНИ ВЛАСТИ (ОБЩИНСКА И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ), Водещ: Христо Генев: 0889 41 89 26

22 февруари 2009 г., тема: СЪДЕБНА СИСТЕМА, Водещ: Иван Костадинов: 0877 201 791


Очакваме ви в залата на ул. “Славянска” 6, от 12 до 14 ч.За повече информация:

Андрей Ковачев: 0887 788 218
Петко Ковачев: 0888 420 453
Христо Генев: 0889 41 89 26


Моля потвърдете участието си в дискусиите на zelenite@gmail.com или телефони:
Деница Петрова (0889 880 908)
Найден Чакъров (0897 764 740)

Приканваме хората, които няма да могат да участват в дискусиите лично, да съдействат с организация на подобни дискусии извън София.


ПП “ЗЕЛЕНИТЕ”
http://www.bulgariangreens.org
http://bulgariangreens.blogspot.com/
zelenite@gmail.com

сряда, 28 януари 2009 г.

Изключване на офшорките от достъпа до обществените поръчки.

Създаване на закрепени със закон норми за максимално застрояване в извънградска среда и ограничаване на застрояването в селските райони и НАТУРА 2000,

Електронно гласуване

Въвеждане на гласуване чрез апарати за гласуване, а за хора извън страната, но само за тях – по интернет след предварителна регистрация.

Трайно уседнали в България граждани на ЕС да гласуват на избори за представителство в Европейския парламент и да имат улеснени процедури за българско

Депутати редовно неучастващи в парламентарните гласувания да бъдат освобождавани от парламента

Обществен он-лайн електронен регистър на всички проведени гласувания в НС

Постоянна парламентарна телевизия

Постоянна изборна администрация. Общ избирателен кодекс.

Постоянна изборна администрация и законодателство, закон за правилник на работата на парламента

Двукамарен парламент

Народното събрание на България е еднокамарно. Това води до наличието на важни проблеми при правенето и приемaнето на закони. Липсват възможностите за контрол (особено когато говорим за лобистки създадени закони) и за блокиране натиска от страна на правителството да прокарва удобни, но вредни законодателни инициативи. Решението - Двукамарен парламент – Горна камара (сенат) и Долна камара (събрание). Сенатът се състои от 31 сенатори: по един сенатор, избран във всяка една област, без София-град, трима сенатори, избрани в София град и един сенатор, избран от българите, живеещи в чужбина. Събранието се състои от 121 депутати. Избират се мажоритарно, в 121 избирателни района на страната. Изборите не са едновременно, а "на кръст", така, че на всеки две години има избори или за сенат, или за събрание. Открити пленарни сесии и заседания на комисиите (с елементарна регистрация). Он-лайн база данни за гласуванията в комисиите и в залата. Всички проектозакони и проекторешения да се публикуват в интернет поне 2 седмици преди първото заседание на коя да е от комисиите, които ще го гледат. Правилниците за работа на Сената и Събранието – с повече санкции за невършене на работата, неучастие, и т.н. Сесии за гласуване (напр. всеки четвъртък от 14:00 до 16:00). Отзоваване на депутатите – със същия брой гласове, с който е избран в района си.

Право на гражданите за пряко сезиране на Конституционния съд

Да бъде дадено право за пряко гражданско сезиране на Конституционния съд. За целта да е нужно определен минимум избиратели да са подписали съответното искане, но този брой да не е повече от 1% от общия брой избиратели. Освен чрез подписка гражданите да могат да сезират Националния (или него чрез регионалния) омбудсман, който пък да има правото да сезира Конституционния съд.

Право за пряка гражданска законодателна инициатива

Специална постоянна парламентарна комисия, с участието на националния омбудсман и представители на инициативния комитет за всеки от случаите, да приема, подготвя технически и внася за разглеждане и приемане пректи за закони или изменението им. Гражданите, чиито саморъчни подписи и данни са необходими за да е валидно законодателното предложение, да бъдат не по-малко от броя избиратели, необходими за избирането на един народен представител на последните парламентарни избори. Отделно към специална постоянна парламентарна комисия да се създаде екип от юристи, задължени да приемат предложения на отделни граждани и техните организации и да ги разработват като законопроекти, след което при одобрение от специалната комисия да бъдат въвеждани и обсъдени като официални законопроекти на Народното събрание.

Само трайно уседнали граждани на България и ЕС да гласуват на местните избори

Местен референдум и купуването на гласове

Провеждане на задължителен местен референдум без горен праг на участие за потвърждение на всяко едно решение на местните власти, касаещо: управление (смяна на собствеността; влизане в съдружие; отдаване на концесии) на общинско имущество и собственост; отдаване на природни ресурси за ползване (гори, земи, води, подземни богатства); устройствени проекти включващи общинска и държавна собственост.

Пряко приложение на Конституцията и международните правни актове

Създаване на национален и регионални омбудсмани с пряк избор. Права на обществен обвинител

Създаване на пряко избираеми Национален омбудсман, регионални омбудсмани с мандат минимум 5 години. Националният омбудсман да има правомощия съпоставими с Председателя на Народното събрание и подобаваща администрация. Статутът на регионалните омбудсмани да е приравнен към този на народните представители.

Eфективен граждански контрол върху законосъобразността на административните решения и прозрачност на администрацията

Понастоящем съществуват редица проблеми, възпиращи до голяма степен възможността на гражданите да контролират законността на административните актове на изпълнителната и местна власт. За да се решат е нужна система от сериозни промени: всички крайни и междинни административни актове следва да подлежат на обжалване по законосъобразност; за да влязат в сила актовете следва да се публикуват с пълния им текст в обществено достъпни хартиени и електронни бюлетини; следва да има директно достъпни хартиени и електронни архиви на всички решения, междинни актове, протоколи от заседания в държавата, включително документите по вече приключили концесии и търгове свързани с разходването на обществени средства, обществени поръчки; гарантиран правен интерес за обжалване на актовете на неправителствени организации, регистрирани в обществена полза; поемане на разходите по делата на неправителствени организации, регистрирани в обществена полза, при обжалване на решения в областта на околната среда.

Солидарна индивидуална отговорност на членовете на колективни органи

Членовете на такива орани сега практически не носят никаква правна отговорност за действията си. Единственото, което ги застрашава, е политическа отговорност, загубата на доверие в избирателите. Тази система позволява почти безгранично да се присвоява, краде и работи в полза на който плати повече. При взето решение за разпореждане с имущество, бюджет, извънбюджетни средства, дарения и всички останали материални, природни и финансови ресурси, членовете на тези колективни органи следва да носят солидарна наказателна и имуществена отговорност при констатирано накърняване на обществения интерес.

Преки правомощия и отговорност на държавните експерти

В България устройството на държавната администрация е свръх централизирано и всяко решение е изцяло под политически чадър и контрол. Необходимо е бързо чрез промяна на Закона за държавния служител и всички закони отнасящи се до административното устройство на институциите да се преустрои държавният апарат. Всички разрешителни и съгласувателни решения, всички решения по законосъобразност следва да се възложат на държавните експерти със съответната компетентност и длъжностна характеристика. Чрез съда те следва да са под контрола на ръководствата на институциите, прокуратурата и омбудсмана.

Да върнем държавата на гражданите - платформа

Ние, българите сме песимисти, защото имаме реални основания да вярваме, че институциите в България са безотговорни пред обществото и подчинени на олигарсите.

Резултатът от това е тоталното беззаконие, разграбване, унищожаване и парцелиране на ресурсите и природата на страната и лишаване на обикновените хора от бъдеще.

Ние не вярваме на онези, които казват, че българите са пасивни и обезверени. Ние настояваме за бързи и решителни промени в държавата. Настояваме за отнемане на тоталния контрол на 150-те бързо забогатели олигарси върху икономиката, обществото и законотворчеството.

Нека променим статуквото, нека променим държавата! Настояваме за пълна промяна в устройството и структурата на властта на държавата , която да доведе до:

• право на пряко участие и контрол на гражданите и неправителствените организации в процесите на взимане на решения и законотворчество;
• наказателна отговорност за държавните служители, общинските съветници и кметовете за незаконосъобразни решения;
• пълна прозрачност на институциите и пълен директен достъп до техните решения;
• опазване на природните ресурси и устойчивото им екологично използване в полза на местните общности;
• обществено отговорни следствие, прокуратура и съд;
• обществено отговорна законодателна власт;
• обществено отговорни медии.

Политическа партия "Зелените" започва обществено обсъждане с платформа: "Да върнем държавата на гражданите".

Ние обявяваме широко обсъждане на платформа за промяна в устройството на държавата. Ние предлагаме конкретни решения на проблемите, посочени по-горе, и очакваме Вашето активно отношение, коментари и предложения. Ние се ангажираме да обърнем внимание на всеки коментар и предложение и да Ви отговорим! Ние сме готови да направим адекватните на поставените цели предложения част от програмата на "Зелените" и ще се радваме всяка друга политическа партия да направи същото! Ние очакваме гражданите, медиите и неправителствените организации да са водещи в обсъждането и оформянето на тези идеи.

Ето кратко резюме на нашите идеи с които започваме кампанията

Ел. поща за предложения и становища: zelenite@gmail.com